Počet položek: 0 0,- CZK

Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rajdetimk.cz
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávající: Jana Ukropová IČ:41607155, DIČ:CZ6957122777
místo podnikání: Palackého 117, 672 01 Moravský Krumlov
reg. ŽÚ Moravský Krumlov a tímto OSVČ provozovaný internetový obchod www.rajdetimk.cz

Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem a popisem zboží. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

II. Objednávka - uzavření smlouvy

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. 

Objednání zboží (uzavření kupní smlouvy) se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku ( specifikaci zboží, počet kusů, cenu zboží, specifikaci úhrady a způsob doručení na místo dodání). Kupní smlouva vzniká okamžikem řádného doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

Objednáním dle těchto obchodních podmínek kupující přistupuje k těmto obchodním podmínkám, jakož i k Reklamačnímu řádu a k prohlášení o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.rajdetimk.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky.

     Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb.
Na internetových stránkách je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod.
Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě www.rajdetimk.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na e-mail: rajdetiinka@seznam.cz

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

III. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět  objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Objednávání zboží může kupující provádět též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. Dodací podmínky

 1.    Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pro páteční závoz přijímá prodávající závazně objednávky vždy do čtvrtka do 1900hodin. Při nedodržení daného termínu si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit na následující týden.
 2.   Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího(vánoce), kdy ani s vynaložením veškerého úsilí prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek,  si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží. V případě platby předem na účet prodávajícího má v tomto případě kupující právo na okamžité vrácení již uhrazené finanční částky.
 3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.
 4. Dopravu na místo dodání zboží může prodávající zajistit s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné obchodní podmínky – čl. V. Doprava
 5. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad a kopie objednávky, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce..
 6. V případě objednání velkého množství zboží, které neodpovídá běžné spotřebě, může prodávající požadovat po kupujícím úhradu zálohy za dané zboží před jeho dodáním.

V. Forma úhrady

 1. Platba při osobním převzetí zboží - za zboží zaplatíte až v okamžiku osobního převzetí.
 2. Platba při osobním doručení zboží - za zboží zaplatíte v hotovosti až v okamžiku doručení na místo dodání.
 3. Platba při doručení přepravní službou, Českou poštou,s.p., (dobírka) - za zboží zaplatíte v hotovosti až v okamžiku doručení na místo dodání. K hodnotě objednávky bude připočten poplatek Kč 50,--. Při hodnotě Vaší objednávky nad Kč 1000,-- se dobírečné účtuje, poštovné nikoli.

4. Platba předem na účet prodávajícího č. 213 054 985 /0600  GE MONEY BANK, jako variabilní symbol zadejte číslo Vaší objednávky, které obdržíte mailem po objednání zboží. Uhradit je nutné částku "C E L K E M" dle Vaší objednávky.  Objednané zboží bude expedováno ihned po připsání úhrady na účet prodávajícího.

VI. Doprava

Způsob dopravy a platby zboží je možné vybrat v průběhu odesílání objednávky, vše je přehledně uspořádáno pro zákazníkovo pohodlí.  Dopravu zajišťujeme pouze na území ČR.

Zboží je možno vyzvednout osobně po obdržení výzvy mailem na naší kamenné prodejně:

Ráj dětí nám. T.G.M. 44, Mor. Krumlov 

PO - Pá  800 do 1630 hod , SO  830-1030 hod – neplatíte žádný poplatek.

Zboží Vám rádi osobně doručíme v oblasti zahrnující moravskokrumlovsko, za symbolický poplatek Kč 45,-

PŘI NÁKUPU NAD 1500,- DOPRAVA ZDARMA

 
Doprava - zjednodušený přehled
Způsob doručení Cena
Osobní odběr 0,-
Osobní doručení - Moravský Krumlov 45,-
Balík do ruky České pošty +dobírka 110,- +55,- (165,-)
Balík na poštu České pošty+dobírka 100,- +55,- (155,-)
Doporučený balíček České pošty do  500,- platba předem 75,-

Doporučený balíček České pošty do   500,- platba předem (pouze malé věci do váhy 800g - př. tričko, tepláky, čepice

55,-
Při platbě předem neúčtujeme dobírku  

VII.Reklamace

 1. Případné reklamace vyřídíme individuálně dohodou s Vámi k Vaší plné spokojenosti v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2.  Délka záruky z titulu práva za vady dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je na nové zboží 24 měsíců. Pokud se jedná o použité spotřební zboží, doba záruky je stanovena na 12 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží prodávajícím a končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem.) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.
 1. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním (opotřebením), nesprávným použitím, špatným skladováním.
  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 2. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
 3. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 4. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 5. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
 6. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

POSTUP REKLAMACE

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. V zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímáme vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.
Prosíme vás, abyste tedy v zájmu urychlení reklamace vždy dodržovali následující postup:

 • Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 • Zboží zašlete na naši adresu jako doporučený balík ( ne dobírku!)
 • Uveďte důvod reklamace, včetně Vaší adresy
 • Přiložte doklad o nabytí zboží v našem obchodě

VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
  Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před odesláním zboží.
 2. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození,praní, či nošení. Náklady vrácení zboží nese kupující. 
      Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 4. Zboží vrácené kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
 5. Pokud je kupujícím fyzická osoba, podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 6. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy: 
  1. na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  2. Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:
   1. u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 10 dní od uskutečnění objednávky
   2. u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu www.rajdetimk.cz

 1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 10. červnu 2015. 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace